RoHS

RoHS (Restriction of Hazardous Substances), egentligen direktiv 2002/95/EG, är ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter på marknaden. RoHS började gälla inom Europeiska unionen den 1 juli 2006. RoHS begränsar användningen av följande sex ämnen: kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb), sexvärt krom (Cr6+), polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE). LED innehåller inte bly, kvicksilver eller andra miljöpåverkande ämnen som strider mot RoHS-direktivet. RoHS är nära förknippat med avfallsdirektiv för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) 2002/96/EG som anger insamling, återanvändning och återvinning för elektriska produkter och är en del av ett lagstiftningsinitiativ för att lösa problemet med de enorma mängderna av giftigt avfall. Som ett försök att hjälpa vår planet, är alla LED & LED produkter helt kompatibla med RoHS.