LED Gårdsbelysning

Använd endast armaturer som är anpassade för stall. I stora stall är det bra med någon form av diskret nattbelysning. All belysningsanordning och elektriska ledningar som djuren kan nå ska förses med skydd.

Jordbruksverkets rekommendationer för häststallar kan nås med våra armaturer
Rekommenderad minsta belysningsstyrka i häststallar är 100 lux. Bästa placeringen av armaturen anses vara över boxfronten där hästarna inte kommer åt dem. Var noga med att inte placera armaturerna framför luftintagen eftersom det stör tilluftströmmen. Eftersom hästar ser bra vid låg ljusintensitet behövs belysning endast när det är människor i stallet och arbetar.

EN 60598-2-24 (D-klassad)
Visar armaturer med begränsad yttemperatur, som kan monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där risk finns för dammansamling på armaturhöljet. Armaturer med symbolen har yttemperatur max 90° vid normal drift och anses uppfylla kravet.