LED Arenabelysning

Riksidrottsförbundet rekommendationer för idrotts- & sporthallar nås med våra armaturer
Majoriteten av landets idrottsanläggningar har belysning från 1970-talet och standarden på anläggningar motsvarade ofta heller inte dagens krav för tävlingar på elitnivå. Energikostnaderna är ofta ett växande bekymmer för kommunerna och genom att byta ut ett ålderdomligt belysningssystem mot modern och energisnål belysning kan man spara >45 procent av den totala energiförbrukningen eller >13 kWh per kvadratmeter. Modern LED-belysning innebär inte bara en stor klimatbesparing, investeringarna betalar sig snabbt i form av sänkta energikostnader, vilket ger mycket pengar över till annat. Energibesparingen gör ofta att hela investeringen betalar sin inom fyra år (ROI). Vid idrottsaktiviteter bör ljuset vara 300-500 lux och vid elitspel någon högre. Svenska Ishockeyförbundet "Regelbok Ishallar 2020-2021" finns här.
För de flesta belysningsanläggningar bör man välja passande belysningsnivåer som tänkta aktiviteter kräver. I anläggningar med belysningsnivå >200 lux kan belysningen göras i ett eller flera tändningssteg för optimalt nyttjande i förhållande till driftkostnad. Exempel: matchbelysning 500 lux, träningsbelysning 200 lux och ev. städ/arbetsbelysning 75 lux. För friidrottsytor gäller att bollar och kastredskap skall kunna ses tydligt i det fria utrymmet över banorna. Därför behövs ett tillfredställande rymdljus upp till 10–12 meters höjd. Belysningsnivån skall på denna höjd vara minst 50% av den vertikalt uppmätta värdena på 1 meters höjd vid samma mätpunkt.
För åskådarnas komfort snarare än för säkerhet eller nödsituationer, skall belysningsstyrkan vara minst 10 lux. Anm. För TV-inspelning är det önskvärt att områdena som gränsar till spelplanen har viss belysningsnivå motsvarande ett medelvärde av vertikal belysningsstyrka som är minst 25 % av medelvärdet av vertikal belysningsstyrka över spelplanen. Alla belysningsstyrkor som anges i tabellerna är driftvärden och avser spelytor/ tävlingsytor. Dessutom skall, för t ex friytor utanför spelytan, såsom i fäktning, brottning, nätsporter m.fl., belysningsstyrkan vara minst 75 % av värdena för tävlingsytan.
Energieffektiviseringsbidrag finns i vissa kommuner för att stötta idrottsföreningar
Flera kommunen arbetar aktivt med att stötta idrottsföreningar att göra energieffektiviseringsåtgärder. Föreningar kan söka energieffektiviseringsbidraget för att byta till energieffektiv belysning. Stödet från kommunen kan kombineras med idrottslyftet som är Riksidrottsförbundets stöd för energieffektiviseringsåtgärder.