Certifieringar, standarder, incitament och dokument

Svensk standard SS-EN 12368:2006
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt Svensk standard SS-EN 12368:2006. Denna Svenska standard gäller endast för röda, gula och gröna ljussignaler för vägtrafik med 200 mm och 300 mm ljusöppning. Den anger krav för visuella, konstruktions- och miljörelaterade egenskaper samt provning av signallyktor för fotgängare och vägtrafikanter. Flyttbara ljussignaler omfattas inte av denna Svenska standard.

GB/14887-2003 Trafiksignallampor
Denna standard specificerar termer / definitioner, klassificeringar, modellsammanställningsregler, krav, provningsmetoder, inspektionsregler, paketeringsregler, transportregler och lagringsregler av trafiksignallampor. Denna standard är tillämplig på de trafiksignallampor som används på väg och innebär följande:

  • GB/T2423,1 miljöprovning för elektriska och elektroniska produkter. Provningsmetoder, kall (IEC 60068-2-1)
  • GB/T2423,2 miljöprovning för elektriska och elektroniska produkter. Provningsmetoder, torr värme (IEC 60068-2-2)
  • GB/T2423,3 miljöprovning för elektriska och elektroniska produkter. Provningsmetoder, fuktig värme i stationärt tillstånd (IEC 60068-2-78)
  • GB/T2423,10 miljöprovning för elektriska och elektroniska produkter. Provningsmetoder, vibration (sinusformad) (IEC 60068-2-6)
  • GB/T2423,17 miljöprovning för elektriska och elektroniska produkter. Provningsmetoder, salt vattendimma (IEC 60068-2-11)
  • S4208 grader av skydd för kapsling (IP-kod) (IEC 60529)
  • GB/T8417 färger på ljussignalsken (CIE DS 004.4)
  • GB/T10111-2008 generering av slumptal och förfaranden som tillämpas för provtagningsinspektion för produktkvalitet
  • S14886-2006 specifikation för inställning och installation av trafiksignallampor

CE
LED Trafiksignal är i enlighet med och i överensstämmelse med EG-direktivet. CE-märkning är en produktmärkning inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’).

RoHS
LED Trafiksignal är i enlighet med och i överensstämmelse med EU-direktivet. RoHS (Restriction of Hazardous Substances), egentligen direktiv 2002/95/EG, är ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter på marknaden. RoHS började gälla inom Europeiska unionen den 1 juli 2006. RoHS begränsar användningen av följande sex ämnen: kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb), sexvärt krom (Cr6+), polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE). LED innehåller inte bly, kvicksilver eller andra miljöpåverkande ämnen som strider mot RoHS-direktivet. RoHS är nära förknippat med avfallsdirektiv för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) 2002/96/EG som anger insamling, återanvändning och återvinning för elektriska produkter och är en del av ett lagstiftningsinitiativ för att lösa problemet med de enorma mängderna av giftigt avfall. Som ett försök att hjälpa vår planet, är alla LED & LED produkter helt kompatibla med RoHS.

TÜV
LED Trafiksignal är i enlighet med och i överensstämmelse med TÜV. TÜV (Technischer Überwachungsverein) är en tysk organisation med regionala underavdelningar runt om i Tyskland. Målet är att skydda människor och miljön från faror från fabriker, produkter m.m. TÜV fungerar som en oberoende konsult och kontrollerar fabriksanläggningar, elinstallationer, fordon m.m. TÜV har mycket stränga krav för att godkänna och har blivit en av de starkaste kvalitetsmärkningarna internationellt.

EMC
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard. EMC (ElectroMagnetic Compatibility, på svenska elektromagnetisk kompatibilitet) definieras som en utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning. Som förkortning av elektromagnetisk kompatibilitet används på svenska likväl som på engelska akronymen EMC. En svensk synonym till ordet kompatibilitet är förenlighet, vilket innebär att EMC enklare kan uttryckas som elektromagnetisk förenlighet.

Elektromagnetiska störningar delas in i ledningsbundna och strålade fenomen. Dessa namngivna fenomen delas i sin tur in i lågfrekventa fenomen, vilka sträcker sig från störningar med frekvensinnehållet noll (0) hertz till och med nio (9) kilohertz, samt högfrekventa fenomen för störningar med frekvensinnehåll högre än nio (9) kilohertz. IEC anger 400 gigahertz som övre gräns för störningars frekvensinnehåll inom ramen för EMC men öppnar för möjligheten att omfatta även högre frekvenser. Synligt ljus som har frekvensinnehåll inom terahertzområdet beaktas alltså inte inom ramen för EMC trots att ljus är elektromagnetisk strålning.

Europeiska unionen har beslutat om EMC-direktivet som i Sverige införts genom lagen om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512) och förordning om elektromagnetisk kompatibilitet (1993:1067) där Elsäkerhetsverket ges ansvar för tillsyn och rätt att ge ut föreskrifter om EMC (ELSÄK-FS 2007:1). Regelverket för EMC anger att utrustning ska uppfylla så kallade skyddskrav på emission och immunitet. Det innebär att utrustning ska ha rimlig tålighet mot elektromagnetiska störningar (immunitet) och dessutom inte avge elektromagnetiska störningar med för hög nivå(emission). Att hålla emission och immunitet inom rimliga gränser är centralt för att uppnå tillfredsställande funktion hos utrustningar med avseende på elektromagnetiska störningar. För apparater ställer EMC-regelverket krav relaterade till CE-märkning av apparater. Till EMC-regelverket hör flertalet så kallade harmoniserade standarder. Apparater utförda enligt harmoniserade standarder förutsätts uppfylla de elektromagnetiska skyddskraven.

WEEE
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard. WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), egentligen direktiv 2002/96/EG, omfattas av ett EU-direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall.

EN 55015:2007 (Electro Magnetic Compatibility)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard för belysningsmateriel och liknande utrustning, gällande radiostörningar, gränsvärden och mätmetoder.

EN 61547:2009 / IEC 61000-4-2:2008 (Electro Magnetic Compatibility and Electrostatic Discharge Immunity)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard för belysningsmateriel för allmän användning, gällande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och immunitet.

EN 61000-3-2:2006 (Electro Magnetic Compatibility)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), gällande gränsvärden och gränser för övertoner förorsakade av apparater med matningsström högst 16 A per fas.

EN 61000-3-3:2008 (Electro Magnetic Compatibility)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), gällande gränsvärden och begränsning av spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med märkström högst 16 A.

EN 60598-1 (General Requirements and Tests)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard vilken gäller tillverkning, allmänna fordringar och provning för ljusarmaturer. Varje enskild armatur genomgår provning efter montering. Installation skall utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och elinstallationsregler.

EN 60529:IP65 (International Protection)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard. Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning) Denna standard beskriver ett klassificeringssystem som anger graden skydd hos en kapsling för elektrisk materiel där märkspänningen ej överstiger 72,5 kV.

2006/95/EG LVD (Low Voltage Directive)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt det gamla lågspänningsdirektivet som gällde till och med den 20 april 2016, då den upphörde att gälla och ersättes med det nya lågspänningsdirektivet 2014/35/EG.

2014/35/EU LVD (Low Voltage Directive)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt lågspänningsdirektivet vilket är ett EU-direktiv som säger att människor, egendom och husdjur ska vara skyddade från skada orsakad av elektriska produkter.

2004/108/EG EMC (Electro Magnetic Compatibility)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt det gamla EMC-direktivet som gällde från den 15 December 2004 till och med den 20 juli 2014, då den upphörde att gälla och ersättes med det nya EMC-direktivet 2014/30/EU EMC.

2014/30/EU EMC (Electro Magnetic Compatibility)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt EMC-direktivet vilket är ett EU-direktiv som gäller elektromagnetisk kompatibilitet inom Europa.

EN 55015:2013 (Power Line Conducted Emission, Magnetic Field Emission and Radiated Emission)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard för belysningsmateriel och liknande utrustningar, angående radiostörningar, gränsvärden och mätmetoder (mätning av radiostörningsegenskaper för elektrisk belysning och liknande utrustning).

EN 61000-3-2:2014 (Harmonic Current)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard för gränser för övertoner förorsakade av apparater med matningsström högst 16 A per fas.

EN 61000-3-3:2013 (Voltage Fluctuation and Flicker)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard för begränsning av spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med märkström högst 16 A per fas utan särskilda anslutningsvillkor.

IEC 61000-4-3:2010 (Radiated Electromagnetic Fields Immunity)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard gällande för immunitetskrav för elektrisk och elektronisk utrustning för utstrålad elektromagnetisk energi.

IEC 61000-4-4:2012 (Electrical Fast Transients and Bursts Immunity)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard vilken avser immunitet för elektrisk och elektronisk utrustning till repetitiva elektriska snabba transienter och pulsskurar.

IEC 61000-4-5:2014 (Surge Immunity)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard vilket avser provning av immunitet mot stötpulser.

IEC 61000-4-6:2013 (Injected Current Susceptibility Test)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard vilket avser immunitet mot ledningsbundna störningar orsakade av radiofrekventa fält i frekvensområdet 150 kHz upp till 80 MHz.

IEC 61000-4-8:2009 (Magnetic Field Immunity)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard vilket avser provning av immunitet mot kraftfrekventa magnetiska fält under driftsförhållanden, för magnetiska störningar vid effektfrekvenser 50 Hz och 60 Hz.

IEC 61000-4-11:2004 (Voltage Dips and Interruptions Immunity)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard vilken definierar immunitetstestmetoderna och intervallet av föredragna testnivåer för elektrisk och elektronisk utrustning ansluten till lågspännings nätaggregat för spänningsfall, kortavbrott och spänningsvariationer. Denna standard gäller för elektrisk och elektronisk utrustning som har en nominell ingångsström som inte överstiger 16 A per fas, för anslutning till 50 Hz eller 60 Hz.

EN 60598-2-1:1989 (Particular Requirements)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard för belysningsmateriel och liknande utrustning, gällande radiostörningar, gränsvärden och mätmetoder.

EN 60598-1:2015 (General Requirements and Tests)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven denna internationella standard för allmänna fordringar och provningar.

EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 (LED Modules for General Lighting)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard för belysningsmateriel och liknande utrustning gällande allmänna och säkerhetskrav för lysdioder (LED) moduler. LED moduler utan inbyggt driftdon för drift under konstant spänning, konstant ström eller konstant effekt, självballasterade LED moduler för användning på transformatorer upp till 250 VDC eller växelström upp till 1 000 VAC vid 50 Hz eller 60 Hz.

EN 62493:2010 (Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna internationella standard för belysningsmateriel och liknande utrustning, gällande mätning av elektromagnetiska fält och bedömning avseende exponering.

2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna Europa standard vilken är ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter på marknaden.

2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna Europa standard vilken är ett EU-direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) som tillsammans med RoHS-direktivet 2002/95 / EG blev europeisk lag i februari 2003. WEEE-direktivet fastställde insamlings-, återvinnings- och återvinningsmål för alla typer av elektriska varor med en lägsta sats på 4 kg per capita per år återvunnet för återvinning senast 2009.

EG 1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna Europa förordningen som handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen.

2009/125/EC (Ecodesign)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt detta EU-direktiv om ekodesign, vilket fastställer en ram för att fastställa obligatoriska ekologiska krav för energianvändande och energirelaterade produkter.

GB 14887-2011 (Road Traffic Signal Lamps)
LED Trafiksignal är i enlighet med och uppfyller kraven enligt denna standard. Den anger krav för visuella, konstruktions- och miljörelaterade egenskaper samt provning av vägtransportsignalampor.

Dokument